Privacy

Privacy / Algemene Voorwaarde

Algemeen

Make-up Mansion respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Make-up Mansion zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Gebruik van NAW Gegevens

Make-up Mansion gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.

Om het winkelen bij Make-up Mansion zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

In uw Make-up Mansion account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Make-up Mansion gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek (meer Info). Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.

Overige

Make-up Mansion verkoopt uw gegevens niet. Make-up Mansion zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Make-up Mansion. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Inhoudsopgave:

    Definities

1. Algemeen

2. Overeenkomst

3. De Opleiding

4. Betaling en kosten

5. Annuleren of stoppen met de opleiding

6. Rechten en verplichtingen van de Leerling

7. Rechten en verplichtingen van MUM

8. Klachten, klachtbehandeling en reclames

9. Aansprakelijkheid

10. Intellectuele eigendomsrechten

11. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

Definities

Definities MUM: De vakschool voor visagie, Make-Up Mansion, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 8759506 en kantoorhoudende aan het Stationsplein 6 te Zandvoort. Leerling: De natuurlijke persoon of rechtspersoon welke als opdrachtgever van c.q. Leerling bij MUM een overeenkomst aan gaat zal hierna worden aangeduid als “de Leerling”. Opleiding: de opleiding Make-up artist, dan wel iedere andere individuele dan wel groepsopleiding, voorlichting, cursus, werkgroep c.q. training e.d. welke in opdracht van de wederpartij door MUM wordt verzorgd. Voorwaarden: Onderhavig document, hetgeen de algemene voorwaarden van MUM behelst. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW welke tussen MUM en Leerling tot stand komt en de grondslag vormt voor het volgen van de opleiding,workshop of cursus.

1. Algemeen

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offerten en op alle Overeenkomsten en/of opdrachten met betrekking tot – doch niet hiertoe uitsluitend beperkt – het verzorgen van cursussen, trainingen en andere vormen van visagist-opleidingen in de ruimste zin van het woord.

1.2 Andersluidende afspraken dan hetgeen in deze Voorwaarden vervat, maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk – waaronder tevens digitaal dient te worden verstaan – zijn overeengekomen.

1.3 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen bij de vernietiging van een bepaling in goed overleg een vervangende bepaling overeenkomen in de geest van de vernietigde bepaling.

1.4 Aanvullingen of wijzigingen op de Voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze Overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door MUM bindend. Algemene (inkoop)voorwaarden van Leerling gelden uitdrukkelijk niet.

1.5 Indien MUM kiest om in een bepaald geval een in deze Voorwaarden vervatte recht niet uit te oefenen of een bepaalde verplichting van Leerling niet afdwingt, houdt dit niet in dat MUM beperkt wordt in dit recht of Leerling van de plicht wordt ontheven.

1.6 Alle door MUM gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en overige overheidsheffingen, tenzij anders schriftelijk aangegeven.

1.7 Voor vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs zullen wij binnen 48 uur een reactie geven. Mocht het zo fijn dat wij meer tijd nodig hebben m.b.t. een antwoord op jouw vraag dan zullen wij je hierover ook binnen 48 uur informeren.

2. Overeenkomst

2.1 MUM gaat een Overeenkomst aan met de Leerling voor een opleiding van 21 weken, waarbij de Overeenkomst tot stand komt door de inzending van een volledig naar waarheid ingevuld inschrijfformulier via de website van MUM. Indien Leerling een Opleiding volgt via een derde en deze derde de Overeenkomst aan gaat met MUM, dan dienen de bepalingen welke voor de Leerling gelden van deze Voorwaarden analoog te worden toegepast op deze derde partij, voor zover de aard van de bepaling dat niet in de weg staat.

2.2 De Leerling wordt pas officieel door MUM in de Opleiding ingeschreven op het moment dat bedrag van € 350,- (hierna geduid als registratiekosten) door MUM is ontvangen, de goede ontvangst van de registratiekosten is bevestigd en de 14 dagen zoals genoemd in artikel 5.1. zijn verstreken. Vanaf dit moment komt ook de betalingsverplichting van het restant tot stand.

2.3 Mondelinge afspraken binden MUM slechts nadat deze schriftelijk uitdrukkelijk door MUM zijn bevestigd dan wel zodra MUM aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt van deze mondelinge afspraken.

2.4 Indien een aanbod van MUM een kennelijke vergissing, verschrijving of dwaling zijdens MUM bevat, wordt deze geacht MUM niet te binden.

2.5 Het is MUM toegestaan om voor de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik te maken van derden, waarbij hij zorgvuldigheid betracht in de selectie en communicatie met deze derden.

2.6 Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van bescheiden, alsmede afbeeldingen, beschrijvingen e.d. in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van MUM zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De Opleiding

3.1 De Leerling verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen van alle tot de betreffende opleiding behorende lessen met bijbehorende huisregels, waarvan een exemplaar op locatie beschikbaar is of op aanvraag wordt toegestuurd.

3.2 Examinering vindt slechts plaats na het door de Leerling naar behoren afronden van alle onderdelen van de betreffende opleiding en na het voldoen van het volledige lesgeld aan MUM.

3.3 Indien de Leerling twee of meer opleidingsdagen afwezig is geweest, heeft de Leerling geen recht om examen af te leggen, uitgezonderd door MUM zwaarwegend geachte omstandigheden zijdens Leerling.

3.4 Het is MUM toegestaan te publiceren over de Opleiding van Leerling alsmede om methodes, foto- en beeldmateriaal, (deel)analyses, e.d. te publiceren, mits dit anoniem geschiedt en zodanig dat de privacy van de Leerling gewaarborgd blijft of met toestemming van Leerling de privacy wordt doorbroken i.v.m. gewenste exposure door de Leerling.

4. Betaling en kosten

4.1 De kosten van de Opleiding bedragen € 2.650,- lesgelden en variabele (eigen keus) aan materiaalgelden. De kosten worden middels door MUM bepaalde termijnen betaald, waarbij de registratiekosten ad € 350,- de eerste termijn vormt, na ontvangst van welke betaling de data van de overige termijnbetalingen worden bevestigd. De betalingen dienen te worden voldaan op rekening: NL43 INGB 0399 2222 43 ten name van Make-Up Mansion onder vermelding van het door MUM opgegeven factuurnummer.

4.2 Indien Leerling de betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig heeft betaald is de Leerling zonder ingebrekestelling in verzuim. Dit betekent dat de Leerling vanaf het vervallen van de betalingstermijn wettelijke vertragingsrente verschuldigd is ex artikel 6:119 BW en MUM het recht tot gedeeltelijke of algehele opschorting toekomt van haar dienstverlening, zonder dat zij in verzuim treedt of aansprakelijk wordt voor door Leerling geleden of te leiden schade.

4.3 Indien Leerling de betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig heeft betaald en tevens na ingebrekestelling zijn verzuim niet zuivert, komen extra kosten die MUM moet maken om het aan MUM toekomende bedrag te innen voor rekening van de Leerling. Deze kosten worden berekend aan de hand van de staffel buitenrechtelijke
incassokosten ingevolge de wet normering buitenrechtelijke incassokosten en bijbehorende besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.4 Leerling komt nimmer enig recht tot verrekening, opschorting van haar betaling, schuldvergelijking of andersoortige kwijting van haar betalingsverplichting toe, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming daartoe zijdens MUM.

5. Annuleren of stoppen met de opleiding

5.1 De Leerling heeft na het invullen online of mailen van het inschrijfformulier de mogelijkheid om de Overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te annuleren. Indien de Opleiding binnen 14 dagen na de inschrijving van start gaat, dient Leerling uitdrukkelijk afstand van dit recht te doen om te worden toegelaten tot de opleiding.

5.2 Voor annulering buiten de in artikel 5.1. genoemde periode geldt het hiernavolgende: Annulering langer dan 2 maanden voor aanvang opleiding: Registratiekosten. Annulering langer dan 1 maand voor aanvang opleiding: Registratiekosten en materiaalkosten. Annulering langer dan 21 dagen voor aanvang opleiding: Registratiekosten, materiaalkosten en eerste termijnbetaling. Annulering langer dan 14 dagen voor aanvang opleiding: Registratiekosten, materiaalkosten, eerste en tweede termijnbetaling. Annulering langer dan 7 dagen voor aanvang opleiding: Registratiekosten, materiaalkosten, eerste, tweede en derde termijnbetaling. Annulering korter dan 7 dagen voor aanvang opleiding: Registratiekosten, materiaalkosten, eerst, tweede, derde en vierde termijnbetalingen. Als er een restitutie plaats vindt zal MUM deze binnen 30 dagen voldoen.

5.3 Bij tussentijds opzeggen van enige Opleiding door de Leerling vindt er geen restitutie plaats van hetgeen al voldaan en ben je nog steeds verplicht de betaling in de afgesproken termijnen te voldoen. Gegeven de korte duur van de opleiding en de onmogelijkheid om tussentijds Leerlingen te laten instromen in de Opleiding, is door Leerling het volledig bedrag verschuldigd.

5.4 Indien de Leerling als gevolg van ziekte of een door de Opleiding niet meer kan volgen wordt de Leerling – op vertoon van een doktersverklaring de mogelijkheid geboden de gemiste lessen in een ander tijdvak alsnog te volgen onder voorbehoud van het voortbestaan van de betreffende Opleiding, aanwezigheid van voldoende capaciteit en omstandigheden zijdens MUM. De volledige lesgelden blijven verschuldigd conform de oorspronkelijke betalingstermijnen.

5.5 Voor alle soorten vormen van beëindiging, uitgezonderd de kosteloze annulering, geldt dat MUM gerechtigd is om hetgeen verschuldigd in één keer opeisbaar te stellen.

6. Rechten en verplichtingen van de Leerling

6.1 Leerling dient ervoor te zorgen dat:

  • alle gegevens welke MUM nodig heeft voor het – naar haar oordeel – adequaat uitvoeren van de Overeenkomst tijdig, volledig en in de door MUM gewenste vorm aan MUM worden verstrekt;
  • dat de door haar verstrekte gegevens juist en volledig zijn. De Leerling vrijwaart MUM voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
  • De Leerling zal MUM tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht.

6.2 Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is MUM gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Leerling wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de Leerling.

6.3 Alle onkosten welke door MUM in het kader van de uitvoering van de

Overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de Leerling welke niet vallen onder de normale kosten van de Opleiding, komen geheel voor rekening van de Leerling, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.4 Tot het moment van aanvang van de Opleiding is Leerling bevoegd de Opleiding te laten volgen door een plaatsvervanger, mits laatstgenoemde voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Leerling blijft gehouden tot tijdige betaling van het cursusgeld. Na aanvang van de opleiding is plaatsvervanging niet meer toegestaan.

7. Rechten en verplichtingen van MUM

7.1 MUM behoudt zich het recht voor afwijzend op aanmeldingen te beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft.

7.2 MUM behoudt zich het recht voor om de opleiding niet te starten indien het cursusgeld niet binnen de overeengekomen termijn is betaald. De betalingsverplichting van de Leerling
blijft echter volledig bestaan. Zodra de Leerling het cursusgeld alsnog heeft voldaan en hiervan desgevraagd een (betalings-)bewijs aan MUM kan overleggen zal MUM de opleiding
starten.

7.3 MUM behoudt zich het recht voor om, eventueel na overleg met de Leerling, aanmeldingen niet te aanvaarden indien niet aan de toelatingseisen voor deelname aan de desbetreffende opleiding wordt voldaan.

7.4 MUM behoudt zich het recht voor, van de in het programma vermelde opleidingsplaatsen en data af te wijken indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven.

7.5 MUM behoudt zich het recht voor, om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen indien de omstandigheden daartoe aanleiding
geven.

7.6 MUM zal de Leerling zo spoedig mogelijk informeren over de hierboven genoemde wijzigingen met betrekking tot hetgeen is overeengekomen.

7.7 MUM behoudt zich het recht voor deelnemers van verdere deelneming aan een opleiding uit te sluiten, wanneer het gedrag van de deelnemer daartoe aanleiding geeft c.q. daartoe anderszins aanleiding bestaat. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden en laat de betalingsverplichting van de Leerling onverlet.

7.8 De gegevens van de Leerling worden door MUM geregistreerd en gebruikt om de Leerling op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van MUM. Indien de Leerling niet op de hoogte gehouden wenst te worden, dient de Leerling dat schriftelijk aan MUM mede te delen.

7.9 Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – onvoldoende dan wel te veel (overtekening) aanmeldingen, ziekte van een docent of overmacht ik welke zin dan ook, is MUM gerechtigd een opleiding te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade of kosten aan de zijde van de Leerling. Eventueel door de Leerling vooruitbetaalde gelden zullen alsdan door MUM aan de Leerling gerestitueerd worden.

7.10 Alle informatie die door leerlingen wordt verstrekt is vertrouwelijk voor MUM.

8. Klachten, klachtbehandeling en reclames

8.1 Klachten over een (onderdeel van een) opleiding, die zich voordoen gedurende de opleidingsperiode, dienen door de Leerling binnen 48 uur nadat de klachten zijn ontstaan aan MUM gemeld te worden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan MUM. Klachten over een (onderdeel van een) opleiding, die zich voordoen na afloop van de opleidingsperiode, dienen door de Leerling binnen 14 dagen na afloop van de opleiding schriftelijk aan MUM te worden gemeld. MUM zal iedere klacht na ontvangst binnen 14 dagen in behandeling nemen. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn dan 14 dagen om de klacht in behandeling te nemen wordt de leerling op de hoogte gesteld en geïnformeerd wanneer er wordt verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en ten minste 1 jaar bewaard. Voor alle klachten kan je contact opnemen met Diane Albertus via info@makeupmansion.nl. Indien de leerling en MUM niet tot een oplossing komen is er een onafhankelijke derde de heer H. Beers zijn oordeel is voor MUM bindend.

8.2 De Leerling is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden c.q. de beëindiging van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de Leerling zichtbare fouten en/of onvolkomenheden constateert die de Leerling redelijkerwijs bij een eerste controle van de bescheiden c.q. het resultaat van de werkzaamheden kan constateren, dient de Leerling MUM binnen 2 werkdagen hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan MUM.

8.3 Overige reclames dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan MUM te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Leerling. De
reclames dienen in ieder geval binnen 1 jaar na levering aan MUM te worden gemeld.

8.4 Na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen kan de Leerling nog wel klachten uiten, echter heeft MUM het recht te beslissen of en op welke wijze hij de klacht in behandeling
zal nemen.

8.5 Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden.

8.6 Indien klachten en reclames niet binnen de hiervoor in de leden 2 en 3 van dit artikel genoemde termijnen aan MUM zijn kenbaar gemaakt, worden de bescheiden geacht conform de Overeenkomst te zijn geleverd en de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.

8.7 Klachten en reclames schorten de betalingsverplichting van de Leerling niet op.

8.8 MUM dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de bescheiden noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van MUM indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

8.9 Indien de bescheiden c.q. het resultaat van de werkzaamheden na levering c.q. na beëindiging van de werkzaamheden door of namens de Leerling zijn bewerkt, aangevuld of hierin anderszins wijzigingen zijn aangebracht, vervalt elk recht op reclame.

8.10 Geen reclame is mogelijk indien de Leerling het concept voor de bescheiden heeft goedgekeurd conform artikel 9 lid 7 van deze voorwaarden.

8.11 Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

9. Aansprakelijkheid

9.1 MUM kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van MUM, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

9.2 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van MUM, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

9.3 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van MUM – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de prijs van het verschuldigde cursusgeld van de opleiding c.q. het factuurbedrag van de geleverde bescheiden en/of verrichte werkzaamheden.

9.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is MUM nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door MUM gesloten verzekering.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 MUM is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de
(uitvoering van de) Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – verstrekte leerstof, (opleidings)boeken, (opleidings)materiaal, apparatuur, programmatuur, documentatie, bescheiden, plannen e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.2 De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan MUM voorbehouden. De bescheiden mogen zonder schriftelijke toestemming van MUM niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden
ter inzage worden gegeven.

10.3 Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van een opleiding door Leerling of aan de Leerling gerelateerde personen is verboden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. MUM mag opnames maken en zal deze enkel gebruiken met de inachtneming van de privacy van de Leerlingen.

11. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

11.1 Op de tussen MUM en de Leerling gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

11.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat MUM de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar MUM is gevestigd, tenzij een zodanige forumkeuze door een dwingendrechtelijke bepaling wordt uitgesloten.